Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Defenities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• de Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen
• Opdrachtgever: degene die met Fortuin Isolatie (hierna: ‘FORTUIN’) een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan
• Offerte: elk schriftelijk aanbod van FORTUIN om een overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan
• Diensten: alle de door FORTUIN te verrichten werkzaamheden waar de Offerte/overeenkomst/factuur betrekking op heeft en en, in voorkomende gevallen, de door FORTUIN te leveren producten (stoffelijke objecten).
• levering: het door of namens FORTUIN verrichten/uitvoeren van de Diensten ten behoeven van Opdrachtgever of een door deze aangewezen derde.
• schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document, een brief of e-mailbericht.

Artikel 2 - Algemeen

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Offerte van FORTUIN en op elke overeenkomst tussen FORTUIN en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2. Een verwijzing door Opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt geacht niet door FORTUIN te zijn aanvaard en doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden niets af.
3. Een overeenkomst komt tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door FORTUIN of op de dag van de schriftelijke opdrachtbevestiging door FORTUIN.
4. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
5. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 4 wordt overeengekomen, dan geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
6. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van FORTUIN verbinden FORTUIN slechts voor zover zij door FORTUIN schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 - Offertes & Aanbiedingen

1. Alle Offertes van FORTUIN zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld, en zijn gedurende 2 maanden na dagtekening geldig.
2. De Offerte is hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens welke zijn aangeleverd door Opdrachtgever.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, evenals een indicatie van een termijn waarin de Diensten kunnen worden geleverd. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken.
4. De Offerte omvat de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal gelden.
5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 - Prijzen

1. Gedurende de in de Offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan FORTUIN producten of Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar FORTUIN geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
3. De prijs in de Offerte is een richtprijs en kan (rekening houdend met meerwerk) tot maximaal 10% afwijken.
4. De in de Offerte van Diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 - Verplichtingen Fortuin

1. FORTUIN zal, behoudens overmacht, de Diensten deugdelijk en binnen de overeengekomen termijn leveren.
2. De leveringstermijn gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt. Indien FORTUIN voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, dan gaat de leveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van FORTUIN, doch niet eerder dan op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt.
3. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever heeft evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet langer verwacht kan worden dat hij de overeenkomst laat voortduren. Opdrachtgever stelt FORTUIN hiertoe schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte. FORTUIN heeft hierbij het recht de Diensten binnen twee weken na ontbinding alsnog te leveren.
4. FORTUIN zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de Diensten, en hierbij de geldende regels en voorschriften in acht nemen, conform de eisen uit de BRL 2110 en de URL 28-102 voor zover van toepassing.
5. FORTUIN heeft de plicht de Opdrachtgever te wijzen op de door hem geconstateerde:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een voor het uitvoeren van het werk ondeugdelijke ondergrond en de gevolgen daarvan
– onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
– gebreken aan de (on)roerende zaak/object waaraan het werk wordt verricht
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld
Eén en ander tenzij FORTUIN deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.
6. Alle tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, calculaties e.d. van FORTUIN, blijven eigendom van FORTUIN.

Artikel 6 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt FORTUIN in de gelegenheid de werkzaamheden vrijelijk te kunnen verrichten.
2. Alle ruimten waar de Diensten moeten worden geleverd dienen schoon droog en waar nodig afgekit/gedicht te zijn. Indien dit niet het geval is, mag FORTUIN zich beroepen op overmacht.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat FORTUIN tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens, waaronder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke, althans voor zover deze redelijkerwijs bekend zijn bij Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever verschaft FORTUIN de hem ter beschikking staande water- en elektriciteitsaansluitingen ten behoeve van het werk.
5. Opdrachtgever zorgt dat FORTUIN geen vertraging oploopt, doordat andere werkzaamheden niet tijdig (door derden) zijn/worden verricht. Indien het vermoeden van vertraging ontstaat, dient Opdrachtgever FORTUIN hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
6. Indien Opdrachtgever een beroep doet op de garantiebepalingen als aangegeven in artikel 15 van deze voorwaarden, moet FORTUIN of een door hem aan te wijzen deskundige, voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid, in de gelegenheid worden gesteld tot het zonodig verrichten van onderzoek op een voor de consument minst bezwarende wijze.
7. Opdrachtgever dient gebreken aan het werk binnen twee maanden nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan FORTUIN te melden.
8. Opdrachtgever draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door
– onjuistheden in de door hem aan FORTUIN opgedragen werkzaamheden
– onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
– het niet of in niet voldoende mate aan het gestelde onder punt 2 van dit artikel
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. – het niet dan wel niet tijdig aan FORTUIN kenbaar maken van kabels, leidingen en draden;
Dit doet niet af aan de plicht van FORTUIN om Opdrachtgever te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5 lid 3.

Artikel 7 - Meer- en Minderwerk

Opdrachtgever heeft het recht meer- en minderwerk op te dragen mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dat 10% van de aanneemsom c.q. richtprijs. Dit dient schriftelijk overeengekomen te worden. In geval van minderwerk wordt aan Opdrachtgever een redelijke vergoeding in rekening gebracht voor het door Opdrachtgever geleden verlies, waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van het minderwerk. De vergoeding zal niet meer bedragen dan 20% van de minderprijs.

Artikel 8 - Herroepingsrecht, reclamerecht & onderzoeksplicht

1. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak met meer dan 7 werkdagen zonder dat er sprake is van overmacht en zonder dat FORTUIN Opdrachtgever met redenen omkleed daarover vooraf heeft geïnformeerd, is FORTUIN verplicht de hierdoor geleden aantoonbare directe schade aan Opdrachtgever te vergoeden, tenzij de overschrijding hem redelijkerwijs niet kan worden toegerekend. De omvang van de vergoeding is nimmer hoger dan het bedrag waarvoor het werk wordt uitgevoerd.
2. Het werk is opgeleverd wanneer FORTUIN aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze dan het werk op dat moment heeft aanvaard.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: – wanneer uiterlijk 7 werkdagen zijn verstreken nadat Opdrachtgever van FORTUIN de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; – wanneer Opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht –weer- in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Artikel 9 - Betalingen

1. Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum zonder korting of compensatie. Opdrachtgever heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. Op deze factuur staat een duidelijke omschrijving van de verrichtte Diensten.
2. Opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van FORTUIN. Een reclame van Opdrachtgever schort zijn eventuele betalingsverplichting jegens FORTUIN niet op.
3. Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim.
4. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van een betalingstermijn zijn betaald, vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan. 5. Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van FORTUIN voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn minimaal 15% van het factuurbedrag inclusief btw, met een minimum van € 500.

Artikel 10 - Garantie

1. FORTUIN geeft, indien is overeengekomen, ten aanzien van de Isolatiewerk een garantiecertificaat. De in het garantiecertificaat opgenomen bepalingen gelden ten aanzien van garantie voor het isolatiewerk. In het garantiecertificaat kan worden afgeweken van hetgeen in de Algemene Voorwaarden wordt gesteld, in dergelijke gevallen gaat hetgeen in het garantiecertificaat is gesteld voor.
2. De garantie vervalt voor bepalingen zoals opgenomen in het garantiecertificaat indien:
a. gebreken aan het isolatiewerk welke niet, of niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan FORTUIN worden gemeld
b. gebreken welke zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van Opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken
c. gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van FORTUIN aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de uitgevoerde isolatiewerkzaamheden voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door Opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit leidt tot een uitzondering indien het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is
d. gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud/inspectie wordt verricht aan gevels en constructies die onderhoud behoeft
e. ontstaan van vochtdoorslag indien hier niet een expliciete garantie voor is afgegeven.
f. Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval Opdrachtgever geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

Artikel 11 - Overmacht, opschorting & ontbinding

1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van FORTUIN onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van FORTUIN of diens leveranciers.
2. In geval van overmacht is FORTUIN niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding, ook niet als FORTUIN als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Indien FORTUIN door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, dan worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien een situatie van overmacht langer aanhoudt dan drie maanden, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden.
4. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet langer in staat of bereid is om aan zijn contractuele verplichtingen jegens FORTUIN te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Opdrachtgever, is FORTUIN gerechtigd passende zekerheid ter zake van alle contractuele verplichtingen te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidstelling binnen een redelijke termijn is FORTUIN gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Deze bepaling is overeenkomstig van toepassing in het geval dat Opdrachtgever in verzuim is.
5. Indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is FORTUIN gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6. De bepalingen uit lid 4 en 5 laten onverlet het recht van FORTUIN een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

1. Voor zover de Diensten door FORTUIN aan Opdrachtgever zijn verkocht op basis van de door de toeleverancier van FORTUIN verstrekte kwaliteitsomschrijving, dan is FORTUIN tot niet meer gehouden dan waarop FORTUIN in dat geval recht heeft jegens de toeleverancier.
2. Aansprakelijkheid van FORTUIN is in alle gevallen beperkt tot de koopprijs van de Diensten.
3. FORTUIN is nimmer aansprakelijk voor enige andere, directe of indirecte, schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, tenzij, en in dat geval indien en voor zover, een eventueel door FORTUIN gesloten verzekering daarvoor dekking biedt.
4. Opdrachtgever vrijwaart FORTUIN van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse, verband houdend met de Diensten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten.
5. Op straffe van verval van haar rechten dient Opdrachtgever een rechtsvordering schriftelijk te hebben ingesteld binnen 1 jaar nadat Opdrachtgever redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de gronden.

Artikel 14 - Uitleg & Toepasselijkrecht

1. Indien een deel van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen van de overeenkomst niet aan. Een bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, wordt vervangen door een bepaling die zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.
2. Elke rechtsverhouding tussen FORTUIN en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
3. Toepassing van het Weense Koopverdrag alsmede, voor zover mogelijk, van enige andere relevant bestaand of toekomstig verdrag, is uitgesloten.
4. Alle geschillen worden berecht door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

Gebaseerd op 29 recensies
Kevin Fleuren
Kevin Fleuren
2023-03-31
Top isolatie
Dwayne Liskamp
Dwayne Liskamp
2023-03-17
Wat een top bedrijf met top service. Vandaag zoals afgeproken spouwmuren geïsoleerd. Mannen die dit gedaan hebben werken hard en zit goed teamwork in. Bezorgen bij aankomst al een lach op je gezicht! Binnekort de kruipruimte ook maar laten isoleren door Fortuin B.V. . Eigenaar complimenten voor zulke vakmensen!
TJMolier
TJMolier
2023-03-01
Fortuin Isolatie heeft mijn nieuwe woning volledig geïsoleerd. Het proces is volgens afspraak verlopen. Fijne harde werkers, betrouwbaar en meedenkend in onze situatie. Ik ben erg blij met het resultaat en ik kan ze zeker aanbevelen!
Christel Eenbergen
Christel Eenbergen
2023-02-27
bij mij spouwmuurisolatie uitgevoerd, komen afspraak erg goed na, leuke jongemannen beleefd en vrolijk, die werkzaamheden uitvoeren. Eigenaar bedrijf bij eerste indruk al vertrouwd ! alles kortom positief.
Mike Sellie
Mike Sellie
2023-02-17
Wij hebben onze zolder en spouwmuren laten isoleren door Fortuin Isolatie. Wij wilden graag onze zolder met trappengat laten isoleren. Met duidelijke communicatie en heldere uitleg over welke mogelijkheden er waren zijn we tot een akkoord gekomen. Na akkoord hebben we de datum ingepland en konden ze ook snel schakelen. Wij hebben echt 2 vakmensen in huis gehad die onze zolder hebben geïsoleerd. Alle naden zijn nagelopen en daarna alles netjes afgewerkt en opgeruimd. Prijs kwaliteit krijgt echt een 10. Naast onze zolder hebben wij ons direct laten informeren over de spouwmuren. Deze hebben 2 andere collega's uitgevoerd. Erg aardig en ook zeer vakkundig wat ze doen. Laten ook zien wat ze doen en hoe ze het doen. Al met al is Fortuin Isolatie zeker een aanrader voor uw isolatie werkzaamheden.
reda
reda
2023-02-14
Top monteurs, top service netjes gewerkt beleefd echt een aanrader!
Esther van Tent
Esther van Tent
2023-01-30
Vlot geholpen en hele fijne vakmensen over de vloer gehad.
T&J Netherlands
T&J Netherlands
2023-01-11
Prima service en kwaliteit voor al je isolatiewerkzaamheden
Marcea Van doorn
Marcea Van doorn
2023-01-04
Wij hebben de spouwmuur via Fortuin Isolatie laten isoleren. Professioneel, kundig en duidelijk. Goed geïnformeerd, zeer snel met leveren, vakkundige vriendelijke heren komen het plaatsen. Heel blij met de "no nonsens" instelling van Fortuin Isolatie, blijf vooral zo doen!
Mevr. Isarin
Mevr. Isarin
2023-01-03
Afspraak was snel gemaakt en binnen anderhalve week kon de spouwmuurisolatie uitgevoerd worden. De klus werd bij ons uitgevoerd door twee vriendelijke, vrolijke en kundige (jonge)mannen. Ze hebben plezier in het werk, leveren goed werk en ruimen alles netjes weer op. Tot op heden een warm(er) huis opgemerkt, dus alles is naar grote tevredenheid verlopen. We houden onze gasrekening de komende maanden in de gaten! Superbedankt!

Waarom Fortuin Isolatie?

Fortuin Isolatie is gespecialiseerd in een totaaloplossing (isolatie en afbouw) voor zowel de particuliere als zakelijke markt. Na een deskundig onderzoek van een van onze isolatie experts ontvangt u een maatwerkadvies. Vervolgens bespreken we samen met u een plan van aanpak. Onze isolatiemonteurs zullen daarna de werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren.

Fortuin Isolatie werkt alleen met gerenommeerde producten zoals:

  • Knauf Supafil spouwmuur isolatie
  • Knauf Timberframe Dakisolatie
  • Kingspan binnen en buiten dak isolatie
  • Enverifoam Spouwmuurisolatie
  • Fermacel en gips
  • PIF / vloer, dakisolatie
  • Bodemisolatie HR+++ parels

Neem nu contact met ons op en onze adviseur komt geheel gratis en vrijblijvend bij u langs, om u een professioneel advies over het juiste isolatiemateriaal voor uw woning of bedrijfspand te geven.

Contact opnemen

Neem Contact Op

Naam(Vereist)
Adres
Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.

Wij helpen u graag met een

Subsidiecheck

Stap 1 van 4

Heb je een koopwoning?(Vereist)